The Fins

סנפירים – לכל גלשן הותאמה מידת הסנפיר ועיצובה

לסנפיר השפעה לא מובטלת על הגלשן וכמובן שבבלאנק פורס אין פשרות גם כאן  ולכן לכל גלשן והסנפיר המתאימה לו